Skip to main content

Privacy Reglement

Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt MoveCareless uw persoonsgegevens. MoveCareless acht een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij MoveCareless veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

Waarom heeft MoveCareless een Privacy Reglement? 

We hebben in dit Privacy Reglement voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in dit Privacy Reglement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop! 

Wat zijn persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een inschrijfformulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met MoveCareless worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen. 

Waarop is dit Privacy Reglement van toepassing?

Dit Privacy Reglement is van toepassing op alle persoonsgegevens die MoveCareless van u (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van haar dienstverlening. .

Van wie verwerkt MoveCareless persoonsgegevens? 

Van alle personen met wie we contact hebben, of die de website van MoveCareless bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer deelnemers van MoveCareless. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke klanten, leveranciers of business partners van MoveCareless. Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de geldende wetgeving verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit Privacy Reglement aan uw medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe MoveCareless omgaat met hun persoonsgegevens. 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens? 

De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is de Eigenaar van MoveCareless, gevestigd aan de Jhr van Rijckevorselstraat 14 te Den Dungen. De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze. 

Waarvoor gebruikt MoveCareless uw persoonsgegevens? 

MoveCareless mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:

  • uw toestemming; 
  • De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst; 
  • De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen; 
  • De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van uw gezondheid; 
  • De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van MoveCareless, waarbij uw belang niet prevaleert. MoveCareless verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten: Beweeglessen in de ruimste zin van het woord voor inwoners van de gemeentes Boxtel, St Michielsgestel en Den Bosch. 

Hoe gaat MoveCareless met uw persoonsgegevens om? 

Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om. Hiervoor heeft MoveCareless een privacyreglement opgesteld. Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens, vanaf 25 mei 2018 betreft dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd. Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Reglement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn: Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den Haag 0900-2001201 Veilig Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft MoveCareless passende technische en organisatorische maatregelen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen MoveCareless niet iedereen toegang heeft tot uw gegevens. De systemen waarin klantgegevens zijn opgeslagen, zijn daarom enkel toegankelijk voor een selecte groep medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden dat ze toegang hebben. 

Melden van incidenten.

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten. Vertrouwelijk We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van MoveCareless is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit ook eveneens voor derden die door MoveCareless zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in uw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht. 

Hoelang bewaren we uw gegevens? 

MoveCareless bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn. 

Verstrekken aan derden 

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven. MoveCareless kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleend MoveCareless haar medewerking.

Persoonlijk contact met MoveCareless.

Veel contacten tussen u en MoveCareless verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail of Social media. Persoonsgegevens die u daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening. 

Op verschillende manieren contact

Steeds vaker hebben klanten via e-mail, Social media (Facebook) of via www.movecareless.nl contact met MoveCareless. Natuurlijk wordt ook nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. Het initiatief om contact te hebben kan bij u vandaan komen maar ook van MoveCareless. De persoonsgegevens die u daarbij aan ons doorgeeft, kunnen door MoveCareless worden verwerkt. Bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden, een mailing te kunnen verzorgen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Dit privacy reglement van MoveCareless kan worden aangepast. Dit privacy reglement van MoveCareless gaat in per 1 november 2019. De meest recente versie vindt u altijd op www.movecareless.nl Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Reglement? Neem dan gerust contact met ons op:

VOF MoveCareless
Jhr van Rijckevorselstraat 14
5275 AB Den Dungen
Contactpersoon: Gerlof Trommelen
Tel: 06-45606730